8-ம் வகுப்புத் தேர்ச்சி போதும்… தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக்கழகத்தில் வேலை


பருவகால பட்டியல் எழுத்தர் பணிக்கு இளநிலை அறிவியல் / வேளாண்மை மற்றும் பொறியியல் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். காவலர் பணிக்கு 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்


Source link

Related posts

Leave a Comment