8ம் வகுப்பு பாஸ் போதும்: அரசினர் பாதுகாப்பு இல்லத்தில் வேலைவாய்ப்பு


உளவியலாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்பும் விண்ணப்பதாரர் 35 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராக இருக்க வேண்டும். பாதுகாவலர்/சமையலர் பதவிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் 33 வயது பூர்த்தி அடைந்தவராகவும் இருக்க வேண்டும்.


Source link

Related posts

Leave a Comment