பெண்கள் மற்றும் குழந்தை வளர்ச்சித் துறையில் வேலை: பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்கலாம்


பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பம் மற்றும் உரிய சான்றிதழ்களுடன் 05.05.2023 அன்று மாலை 5.00 மணிக்குள் அனுப்பி வைக்க வேண்டும்.


Source link

Related posts

Leave a Comment