நேர்காணல் மட்டுமே உண்டு… ஆவின் நிறுவனத்தில் ரூ.43,000/- சம்பளத்தில் வேலை


இந்த பணி முழுக்க முழுக்க ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்படும் பணியாகும்.


Source link

Related posts

Leave a Comment