விவசாயிகளுக்கு உதவ வருகிறது ChatGPT – மத்திய அரசின் அசத்தல் திட்டம்!


பாஷினி தற்போது ChatGPTயின் தரவு மாதிரிகளைப் பயன்படுத்தி WhatsApp சாட்போட்டை சோதனை செய்து வருகிறது.


Source link

Related posts

Leave a Comment