வேளாண்மைத்துறை மானியங்கள்

வேளாண்மைத்துறை மானியங்கள்

தரிசு, களர், உவர் நிலங்களுக்கு மானிய உதவி

ஒருசில கிராமங்களில், சாகுபடி செய்யும் நிலங்களில் களர் மற்றும் உவர் நிலப் பிரச்னைகள் காணப்படுகின்றன.

அதனால் பயிர் எண்ணிக்கை பராமரிக்க முடியாமலும், இடப்படும் எரு, உரங்கள் மற்றும் நீர் வேரினால் உறிஞ்ச முடியாத தன்மையாலும் பயிர் வளர்ச்சி குன்றியும், நுண்ணூட்டச் சத்து பற்றாக்குறையால் பெரும் மகசூல் இழப்பும் ஏற்படுகிறது.

என்ன செய்ய வேண்டும்?

 • களர் மற்றும் உவர் நிலச் சீர்திருத்தம் செய்ய நிலம் 25 முதல் 30 சென்ட்  பரப்புக்குட்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்.
 • பெரிய நிலமாக இருந்தால் நடுவில் வாய்க்கால் அமைக்கலாம். நிலத்தின் சரிவுக்கு ஏற்ப வடிகால்கள் அமைக்க வேண்டும்.
 • வயலின் பரப்பிற்கேற்ப ஜிப்சத்தை கணக்கிட்டு பரவலாக இட்ட பிறகு சுமார் 10 செ.மீ. நீர் தேக்கி நன்கு உழவு செய்ய வேண்டும்.
 • நிலத்தில் தேக்கிய நீர் தானாகவே மண்ணில் ஊறி வடிகாலில் சேரும்படி செய்ய வேண்டும். இதற்கு ஓரிரு நாள்களாகலாம். மீண்டும் குறைந்தபட்சம் இதை 4 முறையாவது செய்ய வேண்டும்.
 • பிறகு மண்ணில் ஈரம் காய்வதற்கு முன் சணப்பு அல்லது தக்கை பூண்டை விதைத்து பூக்கும் சமயத்தில் மடக்கி உழ வேண்டும். பின்னர் வழக்கம்போல் விவசாயிகள் விரும்பும் பயிரை சாகுபடி செய்யலாம்.

மானியம்

 • தமிழக அரசு களர், உவர் நிலச் சீர்திருத்த திட்டத்தின் மூலம் களர், உவர் நிலங்களால் பாதிக்கப்பட்ட வயல்களில் மண் மாதிரி எடுத்து அதன் பரிந்துரை அடிப்படையில் ஜிப்சம் மற்றும் ஜிங் சல்பேட் உரங்கள் 50 சதவீத மானியத்தில் வழங்குகிறது.
 • மேலும் வடிகால் அமைக்க ஊக்கத் தொகையாக ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ.1,000 மானியம் வழங்கப்படுகிறது.

வேளாண்மைத் துறை வழங்கும் மானிய உதவிகள்

வேளாண்மையே நாட்டின் பொருளாதாரத்துக்கு அடிப்படை என்ற நோக்கத்தில் மத்திய, மாநில அரசுகள் விவசாயிகளுக்கு பலவேறு மானிய உதவிகளுடன் கூடிய திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகின்றன.

தேசிய வேளாண அபிவிருத்தித் திட்டம்

 • இந்தத் திட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த உணவு தானிய உற்பத்தியில் நெல்லுக்கு விதை விநியோக மானியமாக 10 ஆண்டுகளுக்குள் வெளியிடப்பட்ட ரகங்களுக்கு மட்டும் கிலோ ரூ.10 வழங்கப்படுகிறது.
 • இயந்திர நடவுமுறையை பிரபலப்படுத்துவதில் ஹெக்டேருக்கு ரூ. 3 ஆயிரமும், விதை உற்பத்தி மானியமாக 10 ஆண்டுகளுக்குள் வெளியிடப்பட்ட ரங்களுக்கு மட்டும் கிலோவுக்கு ரூ.5-ம் வழங்கப்படுகிறது.
 • சிறுதானிய விதை உற்பத்தி மானியமாக 10 ஆண்டுகளுக்குள் வெளியிடப்பட்ட ரகங்களுக்கு மட்டும் கிலோவுக்கு ரூ.10-ம், உயர் விளைச்சல் விதை விநியோக மானியமாக 10 ஆண்டுகளுக்குள் வெளிடப்பட்ட ரகங்களுக்கு மட்டும் கிலோவுக்கு ரூ.15-ம், நுண்ணூட்டக் கலவை விநியோகத்துக்கு ஹெக்டேருக்கு ரூ.500-ம் வழங்கப்படுகிறது.
 • பயறுவகையில், நடவுமுறை துவரை சாகுபடி ஊக்குவிப்பு மானியமாக ஹெக்டேருக்கு ரூ.2,500-ம், டீஏபி கரைசல் தெளித்தலுக்கு ஹெக்டேருக்கு ரூ.650-ம், வரப்பு பயிராக பயறு வகை சாகுபடிக்கு ஹெக்டேருக்கு ரூ.100-ம், விதை உற்பத்தி மானியம் கிலோவுக்கு ரூ.15-ம் வழங்கப்படுகிறது.
 • எண்ணெய்வித்து இயக்கத்தில் விதைப்பு இயந்திரம் மூலம் மணிலா விதைக்க ஹெக்டேருக்கு ரூ.1000, திரவ உயிர் உரம் விநியோகத்துக்கு ஹெக்டேருக்கு ரூ.150, மணிலா பயிர் வளர்ச்சி ஊக்கி பரவலாக்குதல் திட்டத்தில் ஹெக்டேருக்கு ரூ.1,300-ம் மானியமாக வழங்கப்படுகிறது.
 • கரும்புத் தோகை நில போர்வை மூலம் மண்வள ஊட்டமேற்றுதல், இரும்பு சல்பேட் இடுதல் திட்டத்தில் கரும்பு தோகை உரித்து நில போர்வை அமைத்தலுக்கு ஹெக்டேருக்கு ரூ. 2,500-ம், இரும்பு சல்பேட் இடுதலுக்கு ஹெக்டேருக்கு ரூ.500-ம் வழங்கப்படுகிறது.
 • தென்னங்கன்று விநியோகத்தில் நெட்டை கன்றுக்கு ரூ.15-ம், நெட்டை குட்டைக்கு கன்றுக்கு ரூ.25-ம், குட்டை நெட்டைக்கு கன்றுக்கு ரூ.50-ம் மானியம் உண்டு.
 • தேசிய எண்ணெய்வித்து, எண்ணெய் பனை இயக்கம்: விதைக் கன்றுகள் விநியோகத்துக்கு ரூ.8 ஆயிரமும், முதல் வருட நடவு பராமரிப்புக்கு ரூ.4 ஆயிரமும், 2-ஆம் வருட நடவு பராமரிப்புக்கு ரூ.4 ஆயிரமும், 3-ஆம் வருட நடவு பராமரிப்புக்கு ரூ.4 ஆயிரமும், 4-ஆம் வருட நடவு பராமரிப்புக்கு ரூ.4 ஆயிரமும் (ஹெக்டேருக்கு) மானியம் வழங்கப்படுகிறது.
 • முதல் வருட எண்ணெய்பனையில் ஊடு பயிரிட ரூ.3 ஆயிரம், 2-ஆம் வருட எண்ணெய் பனை சாகுபடியில் ஊடுபயிருக்கு ரூ.3 ஆயிரம், 3-ஆம் வருட எண்ணெய் பனை சாகுபடியில் ஊடுபயிருக்கு ரூ.3 ஆயிரம் (ஹெக்டேருக்கு) வீதம் மானியம் உண்டு.
 • ஆதார விதை உற்பத்திக்கு 15 ஆண்டுகளுக்குள் வெளியிடப்பட்ட ரகங்களுக்கு மட்டும் கிலோவுக்கு ரூ.10-ம், சான்று விதை உற்பத்திக்கு கிலோவுக்கு ரூ.10-ம், சான்று விதை விநியோகத்துக்கு 50 சதவீதம் அல்லது கிலோவுக்கு ரூ.12 மானியம் வழங்கப்படுகிறது. பெருவிளக்கப் பண்ணை அமைத்தலுக்கு ஹெக்டேருக்கு ரூ.7 ஆயிரம் வழங்கப்படுகிறது.

விதை கிராமத் திட்டம்

சான்று விதை விநியோகத்துக்கு நெல்லுக்கு கிலோவுக்கு ரூ.10-ம், சிறுதானியத்துக்கு கிலோவுக்கு ரூ.15-ம், பயறுவகைக்கு கிலோவுக்கு ரூ.25-ம், எண்ணெய்வித்துக்கு கிலோவுக்கு ரூ.12-ம் மானியம் உண்டு.

தேசிய உணவு பாதுகாப்புத் திட்டம் (பயறு வகை)

15 ஆண்டுகளுக்குள் வெளியிட்ட ரகங்கள் மட்டும் சான்று விதை விநியோகத்துக்கு கிலோவுக்கு ரூ.25-ம், தொகுப்பு பயறுவகை தொழில்நுட்ப சாகுபடி செயல்விளக்கத்துக்கு ஹெக்டேருக்கு ரூ. 4 ஆயிரமும், ஊடுபயிர் பயறுவகை தொழில்நுட்ப சாகுபடி செயல்விளக்கத்துக்கு ஹெக்டேருக்கு ரூ.7,500-ம் மானியம் அளிக்கப்படுகிறது.

Related posts