பிரசவத்திற்குப் பிறகு மனதையும், உடலையும் ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்வது எப்படி..?


புதிய தாய்மாராக தனக்குள்ள பொறுப்பு என்ன என்பதில் பெண்கள் தடுமாற்றம் அடையத் தொடங்குகின்றனர். தங்கள் பிரச்சனைகளை யாரிடமும் விவாதிப்பதற்கு அவர்கள் தயக்கம் காட்டுகின்றனர்.


Source link

Related posts

Leave a Comment