தூங்கும்போது குறட்டை விடுபவரா நீங்கள்.? உங்களுக்கு இந்த பிரச்னையா கூட இருக்கலாம்.!


மிக அதிகமான ஒலியுடன் எப்போதும் குறட்டை வருகிறது என்றால் அது ஆபத்துக்குரிய விஷயம் என்று ஆய்வாளர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.


Source link

Related posts

Leave a Comment